حسن بن زید از شخصیت های تاثیر گذار علویان
34 بازدید
محل نشر: دبیرخانه همایش تشیع و تبرستان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در خصوص حریان علویان تبرستان به یکی از شخصیت های تاثیر گذار آن یعنی حسن بن زید پرداخته است